Informace o zpracování osobních údajů

Školské poradenské zařízení Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 10, IČ: 60461926, se sídlem Jabloňová 30a, Praha 10 - Záběhlice, 106 00 (dále jen „PPP pro Prahu 3 a 10“ či „PPP“ nebo pedagogicko-psychologická poradna), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce dětí a žáků, zletilé žáky a studenty i další subjekty OÚ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany PPP, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů pedagogicko-psychologickou poradnou.

Pedagogicko-psychologická poradna zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 10 shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu. Tedy především dle § 116 školského zákona, který stanoví, že školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

  1. Zajištění a poskytnutí poradenských služeb (psycholog, speciální pedagog)
    • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti pedagogicko-psychologické poradny (viz zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 28, odst. 3, PPP shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu –  jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky. Dále údaje o předchozím vzdělávání, dosaženém stupni vzdělání, oboru, formě a délce vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou a o závěrech vyšetření. Pedagogicko-psychologická poradna je také oprávněna zpracovávat údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které mají nebo by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
    • Vyjma osobních údajů dítěte, žáka, studenta (klienta) má pedagogicko-psychologická poradna právní povinnost zpracovávat také osobní údaje zákonného zástupce žáka, a to v rozsahu: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.

Dále je pedagogicko-psychologická poradna oprávněna zpracovávat anamnestické údaje klienta, znát a zaznamenat všechny skutečnosti, které mají/mohou mít vliv na výchovně-vzdělávací proces, který probíhá ve škole či školském zařízení a které umožní zjištění speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka.

V oprávněném zájmu je poradnou zpracováván kontaktní e-mail zákonných zástupců, účelem je zajištění efektivní komunikace mezi poradnou a zákonnými zástupci klienta.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo PPP a jejích zaměstnanců zpracovávat také zpracovatelé osobních údajů PPP, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Zpracovateli osobních údajů PPP jsou:

  • DIDANET - Aret Praha, s.r.o., Štěrboholská 184/28, 102 00 Praha 10 - Hostivař, podpora@didanet.cz

Pedagogicko-psychologická poradna informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. PPP dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: OSPOD, Policie ČR, soudy apod. Pedagogicko-psychologická poradna uchovává OÚ klientů pouze po dobu nezbytně nutnou, stanovenou právními předpisy v oblasti archivnictví, žádné rozhodování neprobíhá automatizovaně, nedochází k profilování.

Práva subjektu údajů

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou pedagogicko-psychologickou poradnou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. PPP poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost zákonného zástupce subjektu údajů (subjektu údajů) může PPP požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl pedagogicko-psychologické poradně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) domnívá, že PPP nebo smluvní zpracovatel PPP provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů PPP požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Pedagogicko-psychologická poradna vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.