Povinně zveřejňované informace

Jakožto příspěvková organizace je pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 povinna dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vyhláška č. 442/2006 Sb. zveřejňovat následující informace.

1. Název

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 10 byla zřízena dne 1.1.1995 jako samostatný právní subjekt Školským úřadem Prahy 10 (č.j.678/94 – ORO). Činnost byla vymezena § 46 zákona č. 29/1984 ve znění pozdějších změn a doplňků a § 35, ods. 1 a 2 zákona č. 395/91 Sb. Poradna je zřízena jako příspěvková organizace.

Dne 1.3. 1999 byl název organizace změněn na : Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 10, Jabloňová 30.

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 34014/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

V roce 2007 byla usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 3/14 zde dne 25.1.2007 schválena nová zřizovací listina se změnou názvu příspěvkové organizace nově na Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10. Hlavní předmět činnosti : Poskytování pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a pomoc při volbě vhodného vzdělávání pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení. S účinností od 15.4.2007 byla právnická osoba s novým názvem zapsána od školského rejstříku.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontaktní adresa: Jabloňová 30a, Praha 10 106 00

Úřední hodiny: po-čt; 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00

Telefonní kontakt: 778 520 567
Fax: -
Adresa internetové stránky: www.ppp10.eu
Adresa e-podatelny: ppp10@ppp10.eu
Další elektronické adresy: ID datové schránky: qieywc3
IČ: 60461926
DIČ:

8. Dokumenty

Dokumenty koncepční, strategické a programové povahy ke stažení zde.

Rozpočet ke stažení zde:

9. Žádosti o informace

Informace týkající se fungování poradny jsou poskytovány ředitelkou poradny telefonicky na tel. 776 731 312, případně osobně na kontaktní adrese v úředních hodinách.

Informace týkající se nabízených služeb jsou poskytovány dle spádové školy jednotlivými pracovníky poradny (kontakty naleznete zde).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání či obdržet rozhodnutí o práech a povinnostech osob lze osobně na kontaktní adrese u ředitelky poradny po předchozí telefonické dmluvě.

11. Opravné prostředky

Revize bude probíhat na základě ustanovení § 16 b zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O revizi závěrů vyšetření ve školském poradenském zařízení (zprávy z vyšetření nebo doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) může do 30 dnů od jejich obdržení požádat zletilý žák či jeho zákonný zástupce.

O revizní posouzení doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami může požádat: škola, školské zařízení, orgán veřejné moci či ČŠI.

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji předkládá, které věci se týká, co se navrhuje a o co se ve věci žádá. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení revizní právnické osoby, které je určeno. Revizním pracovištěm je NÚV, sekce III, pracoviště Novoborská 372, Praha 9 –Střížkov, 190 00. K žádosti lze připojit zejména: a) zdůvodnění, proč je požadována revize, za jakým účelem, b) označení pracoviště, které provedlo vyšetření a dokumenty vystavilo, c) doložení dokumentu, který bude předmětem revize (zpráva a doporučení nebo pouze doporučení). Dále žádost obsahuje kopie dokumentů- podkladů, které byly poskytnuty školskému poradenskému zařízení při zahájení poradenské služby a které byly podkladem pro vydání zprávy nebo doporučení.

12. Formuláře

Formuláře jsou ke stažení zde.

13. Popisy postupů - návody

Postup pro objednání je k nahlédnutí zde.

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti

Jednotlivé předpisy jsou k nahlédnutí na kontaktní adrese po telefonické domluvě s ředitelkou poradny.

15. Úhrady za poskytování informací

Informace jsou poskytovány bezplatně.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva je ke stažení zde.